Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
REPERE ISTORICE
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

 

 Acte necesare

 
 
II. ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE
 1. CONDIŢII.

Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situații:

 1. pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic;
 2. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care călătorește se află în conflict;
 3. când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 4. când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea unor vize și trebuie să călătorească de urgență în străinătate;
 5. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte;
 6. pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să își reglementeze șederea pe teritoriul unui stat.

NOTĂ: Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.
 


2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în a căror rază de competență au domiciliul sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.
În cazul în care solicitantul pașaportului simplu temporar nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple de la domiciliu sau reședință, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.

3. TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Cererile se soluționează de autoritățile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora și care nu pot depăși 3 zile lucrătoare.

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR:

a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:

 1. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original;
 2. dovada achitării taxelor și a tarifului suplimentar pentru emiterea pașaportului, completate pe numele titularului, în original;
 3. pașaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:  În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercițiu, cererile pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române, fără ca prezența titularului să fie obligatorie. În această situație, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar trebuie însoțite de documentele sus-menționate și, după caz, de următoarele:
- hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoțită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau
- documente privind situația medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea pașaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autoritățile medicale române;
- 2 fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii.


b) ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 • certificatul de naștere al minorului, in original;
 • document(e) de identitate ale părinților sau al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxelor și a tarifului suplimentar pentru emiterea pașaportului, completate pe numele minorului, în original;
 • în situația în care cererea pentru eliberarea pașaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de:

 • - procură specială sau declarația privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

  - procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

  - hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;

  - hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului, în original;

  - actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;

  - act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;
  - documente emise de instituția care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competențe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original, pentru cererile formulate de unul dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situațiile prevăzute la art. 17
  1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • documentele se depun de către ambii părinți/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • cererea este însoțită și de 2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii;
 • documentele emise de instituția străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată;
 • la ridicarea pașapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naștere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei imputernicite prin procură specială să ridice documentul, în original.
 • hotarârile judecatorești pronunțate în străinatate trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.

c)  ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou(fără prenumele părinților) trebuie însoțite de certificatul de naștere, în original;
 • declarații de acord pentru eliberarea pașaportului simplu temporar date de ambii părinți/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriți în condițiile legii, nu mai sunt necesare aceste declarații).
 • În situația în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea pașaportului simplu temporar dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoțită și de:
  1. hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original; sau
  2. actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
  3. hotărâre judecătorească prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original; sau
  4. documentele emise de instituția care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competențe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original, numai pentru situațiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condițiile legii, în original;
 • dovada achitării taxelor și a tarifului suplimentar pentru emiterea pașaportului, completate pe numele minorului, în original;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • documentele se depun personal de către minor, prezența acestuia la ghișeu fiind obligatorie;
 • declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor se formulează în fața funcționarului care primește cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinților, al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor, date în alte condiții decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritățile străine competente;
 • hotarârile judecatorești pronunțate în străinatate trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.

5. RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Pașaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceștia printr-o procură specială autentificată.

 

   
   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0