Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

16. Ce documente sunt necesare pentru minorii care călătoresc în Uniunea Europeană?

DOCUMENTE PENTRU MINORII CARE CĂLĂTORESC ÎN UE

Documentele specifice pe care minorii trebuie să le aibă atunci când călătoresc către și din țara lor de origine (în UE):

Minorul cetățean român, titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate/cărți electronice de identitate, poate călători în străinătate, în statele membre ale Uniunii Europene.

Documentele de călătorie menționate anterior, pe baza cărora cetățenii români minori pot călători, în prezent, în străinătate, sunt următoarele:

 1. a) paşaport simplu electronic;
 2. b) paşaport simplu temporar;
 3. c) titlu de călătorie (valabil numai pentru revenirea în țară);

sau, după caz, în funcție de calitatea părintelui/părinților ori a persoanei care are în întreținere minorul,

 1. d) paşaport diplomatic electronic;
 2. e) paşaport de serviciu electronic.

Cum și de unde pot fi obținute aceste documente. Procedură specială care trebuie respectată (inclusiv orice termene relevante):

Potrivit dispozițiilor legale aplicabile în România, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare se depun, în țară, la serviciile publice comunitare de paşapoarte în a căror rază de competență solicitanții au domiciliul sau, după caz, reşedința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic/temporar nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de paşapoarte de la domiciliu sau reşedință, cererile pentru eliberarea paşapoartelor pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar de paşapoarte.

Minorilor cetățeni români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate li se eliberează paşapoarte simple electronice/temporare în următoarele condiții:

 1. a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței preşedințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părinteşti;
 2. b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinți, al părintelui supraviețuitor, al părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, al reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței preşedințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părinteşti.

Ordonanțele preşedințiale sus-menționate trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens, cu excepția ordonanțelor preşedințiale prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părinteşti, date anterior datei de 20.07.2020 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate).

În cazul în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-şi exprima voința, eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minor se efectuează numai după soluționarea acestor cazuri de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanță preşedințială prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

În anumite situații expres prevăzute de lege (când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte), cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot fi formulate de către unul dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, caz în care cererea trebuie însoțită şi de documentele emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, în original.

Documentele emise de instituția străină care organizează studiile sau concursurile oficiale trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată, iar documentele emise de instituția străină care urmează să efectueze tratamentul medical, trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.

Totodată, în cazurile de mai sus, cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot fi formulate de către aceştia cu acordul unuia dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, caz în care cererea trebuie însoțită, de asemenea, şi de documentele prevăzute mai sus.

La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic, prezența minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani este obligatorie.

La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar, prezența minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu este obligatorie, în acest caz, fiind necesară depunerea a două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5×4,5 cm, care se confirmă în fața funcționarului care primeşte cererea, de către persoana care o formulează.

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic/temporar pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condițiile legii, fără a fi necesar acordul părinților sau al reprezentantului legal.

Declarațiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor se dau în fața funcționarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinților, al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

Declarațiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiții decât în fața funcționarului care primeşte cererea, precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autoritățile străine competente, să îndeplinească în mod corespunzător condițiile următoare:

 1. a) documentele eliberate de autoritățile statelor semnatare ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, se apostilează;
 2. b) documentele eliberate de autoritățile statelor cu care România a încheiat tratate de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
 3. c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-b) se supralegalizează în condițiile prevăzute la art. 1.093 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.

Declarațiile şi procura specială prevăzute mai sus pot fi folosite pentru eliberarea unui singur paşaport simplu electronic sau a unui singur paşaport simplu temporar pentru un minor.

Hotărârile judecătoreşti prezentate trebuie să cuprindă ştampila instanței, în original. Hotărârile pronunțate în străinătate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

Hotărârea pronunțată în străinătate care îndeplineşte condițiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare, declarația şi procura specială încheiate la autoritățile străine competente, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată.

Actele de stare civilă ale cetățenilor români eliberate de autorități străine trebuie să fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit legii.

Paşapoartele se eliberează de către autoritățile competente în termene care curg de la data depunerii cererilor şi care nu pot depăşi:

 1. a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple temporare;
 2. b) 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în țară;
 3. c) 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;
 4. d) 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state terțe în raport cu Uniunea Europeană.

În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în străinătate, dar optează pentru ridicarea acestuia de la unul dintre serviciile publice comunitare de paşapoarte, termenul de eliberare este de maxim 15 zile lucrătoare.

Dacă solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în țară, dar optează pentru ridicarea acestuia de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, de maxim 45 de zile lucrătoare sau maxim 60 de zile lucrătoare, după cum statul de unde se doreşte ridicarea este sau nu stat membru al Uniunii Europene.

Pentru persoanele care declară că nu doresc eliberarea unui paşaport simplu electronic, cererile privind eliberarea paşapoartelor simple temporare se soluționează în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic.

Când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte, paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de maxim 3 zile lucrătoare.

Sari la conținut