Ministerul Afacerilor Interne

Cetățeni români cu domiciliul în străinătate

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu (Pașaport CRDS).

Pașaportul CRDS reprezintă un document pe baza căruia cetățeanul român poate face dovada identității, cetățeniei, calității, precum și a dreptului titularului de a călători în străinătate.Ce beneficii aduce un pașaport CRDS?


Principalele beneficii:

 • pentru cetățenii români care nu mai dețin documente de identitate valabile: în baza certificatelor de stare civilă (fără termen de valabilitate) şi a dreptului de ședere, pot obține pașaportul pentru cetățeni români cu domiciliul în străinătate, cu care pot face dovada identității și a cetățeniei în fața oricărei persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate și își pot exercita dreptul la liberă circulație în străinătate.

 • pentru cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România şi care astfel nu sunt obligate formal să dețină un act de identitate, care să ateste domiciliul din România, pașaportul pentru cetățeni români cu domiciliul în străinătate face dovada identității și a cetățeniei în fața oricărei persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate și își pot exercita dreptul la liberă circulație în străinătate.

 • minorii care au dobândit statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate pot călători spre statul de domiciliu însoțiți de un singur părinte, fără nicio formalitate suplimentară; (nu este necesară declarația de acord a celuilalt părinte).

 • se acordă facilități fiscale pentru persoanele care au deținut un pașaport CRDS pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni și își restabilesc ulterior domiciliul în România; (scutire de taxe vamale).

 • dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate permite votul la secțiile din statul de domiciliu, fără a fi necesară parcurgerea altor formalități (înregistrarea pe platforme on-line).

 • înregistrarea în Registrul Electoral ca cetățean român cu domiciliul în străinătate asigură reprezentarea în Parlamentul României.
Cererea pentru eliberarea unui pașaport cu menționarea statului de domiciliu, se depune personal,

 • în străinătate: Pentru identificarea soluției adecvate, raportat la specificul fiecărei solicitări în parte, vă recomandăm să consultați site-ul econsulat.ro.

 • IMPORTANT! Contravaloarea pașaportului și modalitatea de plată sunt stabilite la nivelul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României. Pentru informații suplimentare puteți accesa platforma econsulat.ro


 • în țară: la orice serviciu public comunitar de pașapoarte, indiferent de județul în care solicitantul a avut ultimul domiciliu, preponderent în baza unei programări online efectuate prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro/epasapoarte.


NOTĂ

Programarea pentru depunerea cererii de pașaport nu se efectuează prin telefon sau e-mail, ci exclusiv online, prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro/epasapoarte


IMPORTANT! În situația în care nu reușiți să efectuați o programare online pentru depunerea cererii de eliberare a pașaportului, vă puteți prezenta la sediul structurilor teritoriale de pașapoarte, care preiau, în măsura disponibilității, și solicitările persoanelor fără programare efectuată în prealabil. Consultați permanent platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte, întrucât situația programărilor online se poate modifica în timp real, în condițiile în care acestea pot fi anulate de către cetățeni după confirmarea inițială.


Plata contravalorii pașaportului se poate efectua DOAR:

 • la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank.
 • online, exclusiv prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro astfel:
  • pentru pașaportul simplu electronic:
   • 258 lei - pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani.
   • 234 lei - pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani.
  • pentru pașaportul simplu temporar: 96 lei - indiferent de vârstă

IMPORTANT! Contravaloarea pașaportului simplu achitată eronat sau pentru un alt tip de pașaport, ori pentru care serviciul aferent nu a fost prestat, poate fi recuperată în baza unei cereri transmisă Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A. (www.cnin.ro), urmând a fi restituită în cel mult 5 zile lucrătoare.


PROGRAMUL DE LUCRU în țară:

 • Pentru obținerea informațiilor detaliate cu privire la programul de lucru cu publicul stabilit la nivelul instituțiilor prefectului pentru fiecare serviciu public comunitar de pașapoarte, vă recomandăm să accesați doar pagina oficială de internet a Direcţiei Generale de Paşapoarte ( www.pasapoarte.mai.gov.ro - secțiunea “Servicii Publice Comunitare de Pașapoarte” – aflată pe pagina inițială), respectiv paginile oficiale de internet ale instituțiilor prefectului.

IMPORTANT!

Pașaportul anterior valabil poate fi păstrat în uz până la ridicarea noului pașaport CRDS.
 • Paşaportul românesc anterior, dacă acesta există
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în format tipărit sau electronic
 • Certificate de stare civilă, în original – click pentru condiţii
 • Documentul eliberat de autorităţile statului de domiciliu (dreptul de şedere) click pentru condiţii

ATENȚIE!

Datele completate în cererea depusă pentru eliberarea pașaportului cu menționarea statului de domiciliu trebuie să corespundă cu cele înscrise în documentele care însoțesc cererea. Orice neconcordanță între acestea duce la respingerea cererii.


Particularități specifice drepturilor de ședere din principalele state de destinație - DOCUMENTELE TREBUIE PREZENTATE ÎN ORIGINAL!


PAȘAPORTUL SIMPLU TEMPORAR se eliberează în următoarele situații:

 • În cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care tara în care călătorește se află în conflict.

 • Când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă.

 • Când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea unor vize și declară că trebuie să călătorească de urgență în străinătate.

 • Când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte.

 • Pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exercițiu și pentru persoanele care din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă.

 • În situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea pașaportului simplu electronic. Aceste situații trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.

 • Persoanei care nu dorește să i se elibereze pașaport simplu electronic.


ATENȚIE!

Titularul paşaportului CRDS are obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare (ex. schimbarea numelui prin căsătorie) ori schimbări majore în fizionomia acestuia.
I. Pentru minorii care NU AU ÎMPLINIT vârsta de 14 ani:

 • certificatul de naştere românesc al minorului, cu CNP atribuit, în original,
 • documentul/documentele de identitate a/ale părintelui/părinților (carte de identitate sau pașaport), aflate în termen de valabilitate, în original,
 • documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în format tipărit sau electronic,
 • pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

 • RECOMANDARE: Dacă minorul, care nu a împlinit vârsta de 14 ani, nu poate fi prezent la depunerea cererii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pentru acesta se poate solicita eliberarea pașaportului simplu temporar urmând a fi prezentate 2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm.
  Fotografiile trebuie să reprezinte fizionomia actuală a titularului, să fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună.


  Pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani, pașaportul CRDS se eliberează numai la CEREREA ambilor părinți.

  ALTE CAZURI - (părinte supraviețuitor, părinte căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, reprezentant legal al minorului, părinte care exercită singur autoritatea părintească, persoana împuternicită printr-o procură specială, părinte împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului CRDS)


  Cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic/temporar CRDS formulată de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal/persoana împuternicită - DOCUMENTE SUPLIMENTARE


II. Pentru minorii care AU ÎMPLINIT vârsta de 14 ani:

 • certificatul de naştere românesc al minorului, în original,
 • declaraţia de acord pentru eliberarea paşaportului CRDS dată de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).
 • documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în format tipărit sau electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 • dovada domiciliului în străinătate al minorului.
ATENȚIE!

La depunerea documentelor pentru eliberarea pașaportului simplu electronic/temporar, prezența minorului cu vârstă mai mare de 14 ani este OBLIGATORIE.


Pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, pașaportul CRDS se eliberează numai la cererea acestuia, cu ACORDUL ambilor părinți.

ALTE CAZURI - (părinte supraviețuitor, părinte căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, reprezentant legal al minorului, părinte care exercită singur autoritatea părintească, persoana împuternicită printr-o procură specială)

Cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic/temporar CRDS formulată cu acordul dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal - DOCUMENTE SUPLIMENTARE

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului CRDS se dau în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor.


Vezi secțiunea CONDIȚII SPECIFICE DECLARAȚIILOR și PROCURILOR ÎNCHEIATE LA AUTORITĂȚILE STRĂINE

Vezi secțiunea CONDIȚII SPECIFICE HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI

ATENȚIE!

Procura specială și declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului CRDS pentru minor pot fi folosite pentru eliberarea unui singur paşaport, pentru un minor.


IMPORTANT! Cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic/temporar CRDS poate fi formulată şi de minorul căsătorit în condițiile legii, fără a fi necesar acordul părinților sau al reprezentantului legal.

Dovada domiciliului în străinătate pentru minor se face cu:

 1. Paşaportul minorului, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv.
 2. Paşaportul părinţilor, al unuia dintre parinţi sau al reprezentantului legal, după cum urmează:
  • paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat sau paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013
  • paşaportul părintelui supravieţuitor
  • paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercităsingur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013
  • paşaportul reprezentantului legal

IMPORTANT!

În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la/cu unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.


În situaţia în care:

unul dintre părinţi, părintele supravieţuitor, părintele la care instanţa a stabilit domiciliul minorului, părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori, după caz, reprezentantul legal, NU ESTE CETĂŢEAN ROMÂN,
acesta poate prezenta, în scopul dovedirii domiciliului în străinătate al minorului cetăţean român, ORICE DOCUMENT DE IDENTITATE STRĂIN care face dovada domiciliului său în statul respectiv.

ATENȚIE!

În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, emiterea paşaportului CRDS pentru minor se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată. Hotărârea instanței se depune împreună cu cererea de eliberare a paşaportului.


RECOMANDARE: Cererea pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic/temporar CRDS pentru minori poate fi depusă, cu respectarea cerințelor legale, şi CONCOMITENT cu cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic/ temporar CRDS pentru părinți părinte/ reprezentantul legal, care nu domiciliază în statul respectiv. În această situație eliberarea pașaportului minorului se face, cel mai devreme, odată cu eliberarea pașaportului părinților/părintelui/reprezentantului legal.Declarația privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic/temporar CRDS pentru minor, dată în alte condiții decât în fața funcționarului care primeşte cererea, și procura specială trebuie să fie autentificate:

 • în ţară de notarul public.
 • în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
 • ori, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, să îndeplinească în mod corespunzător următoarele condiţii:
  1. dacă au fost eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, se apostilează;
  2. dacă au fost eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;
  3. documentele care nu se încadrează în categoriile anterioare se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.093 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.
  4. sunt însoţite de o traducere legalizată.


Hotărârile judecătoreşti prezentate trebuie să cuprindă ştampila instanţei, în original, iar hotărârile pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

IMPORTANT! Ordonanțele preşedințiale în temeiul cărora părintele exercită singur autoritatea părintească, trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens, cu excepția ordonanțelor preşedințiale prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părinteşti, date anterior datei de 20.07.2020.


Hotărârile pronunțate într-un stat membru al Uniunii Europene, în materia exercitării răspunderii părinteşti, care sunt executorii în acel stat şi care au fost notificate sau comunicate, sunt recunoscute după încuviințarea prealabilă de către instanţa română a executării lor.

De la data de 01.08.2022 se elimină necesitatea procedurii ”exequaturului” pentru hotărârile pronunțate în materia răspunderii părintești într-un stat membru al Uniunii Europene.

Așadar, începând cu data de 01.08.2022 hotărârile pronunțate într-un stat membru al Uniunii Europene vor avea aplicabilitate directă în România, nemaifiind necesară încuviințarea prealabilă de către instanţa română a executării lor, putând fi prezentate la solicitarea eliberării unui pașaport CRDS pentru minor.RECOMANDARE

Verificați stadiul cererii dumneavoastră, în timp real, accesând secțiunea STATUS PAȘAPORT din platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte.


Termenul de eliberare pentru pașaportul simplu electronic CRDS este de:
5 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii:
 • dacă cererea a fost depusă în țară SAU
 • dacă cererea a fost depusă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, ocazie cu care s-a solicitat ridicarea pașaportului din țară, la serviciile publice comunitare de pașapoarte

În funcție de volumul cererilor aflate în curs de soluționare, la nivel național termenul poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare sau, în perioadele foarte aglomerate, acesta poate fi de până la 10 zile lucrătoare. Accesând linkul https://pasapoarte.mai.gov.ro/informare-2, aveți posibilitatea de a verifica timpul mediu de eliberare a pașapoartelor simple electronice, înregistrat la nivel național, în săptămâna anterioară.


45 de zile lucrătoare - dacă cererea a fost depusă în străinătate SAU a fost solicitată ridicarea pașaportului la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene.

60 de zile lucrătoare - dacă cererea a fost depusă în străinătate SAU a fost solicitată ridicarea pașaportului la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din state terțe în raport cu Uniunea Europeană.

Pentru verificarea timpilor de procesare a cererilor pentru eliberarea pașaportului cu menționarea statului de domiciliu, depuse în străinătate, verificați secțiunea DATE DESCHISE

Termenul de eliberare pentru pașaportul simplu temporar CRDS, indiferent de locul depunerii cererii (în țară sau în străinătate) este de:

 • 10 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii în situația în care persoanele declară că nu doresc să li se elibereze un pașaport simplu electronic

 • cel mult 3 zile lucrătoare, de la data depunerii cererii, pentru celelalte cazuri, prevăzute de lege, în care se poate solicita eliberarea unui pașaport temporar

  (vezi secțiunea)

  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAȘAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC/TEMPORAR CRDS

 • Soluționarea cererilor de eliberare a pașaportului simplu temporar CRDS

 • pentru cererea depusă în țară, competența de soluționare revine exclusiv serviciului public comunitar unde a fost depusă cererea.
 • pentru cererea depusă în străinătate, competența de soluționare revine exclusiv misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.


 • Pașaportul CRDS se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente (însoțită de o traducere legalizată).

  • În situația în care cererea a fost formulată de o persoană împuternicită, aceasta este ținută să ridice personal pașaportul, cu excepția cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să își substituie o altă persoană în acest sens.
  • Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani se poate prezenta singur pentru ridicarea pașaportului.
  La ridicarea pașaportului CRDS
  • pentru persoane majore: se prezintă un document de identitate românesc valabil, în original sau copie.
  • pentru minori: se prezintă certificatul de naștere al minorului sub 14 ani, în original sau copie.

  IMPORTANT

  Dacă titularul sau persoana care a formulat cererea (alta decât persoana împuternicită doar pentru ridicarea pașaportului), nu poate prezenta un document de identitate valabil, stabilirea identității acestuia/acesteia se face în baza pașaportului anterior expirat de cel mult 6 luni/pașaportului anterior anulat și restituit titularului la momentul depunerii cererii sau/și, după caz, a oricăruia dintre documentele care pot servi la stabilirea identității titularului, precum și a verificărilor efectuate în evidențele informatice.


  ATENȚIE!
  Persoana care a dobândit pentru prima oară/ a redobândit statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate are obligația de a preda actul de identitate care atestă existența domiciliului în România.


  ATENȚIE!
  Este obligatoriu ca titularul să prezinte pașaportul anterior, dacă acesta a fost lăsat în uz până la ridicarea noului pașaport CRDS. Anularea pașaportului anterior nu produce nici un efect asupra valabilității vizelor existente în acest pașaport.


  PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC CRDS se poate ridica:
  • de la serviciul public comunitar de pașapoarte sau de la misiunea diplomatică/ oficiul consular al României în străinătate unde a fost depusă cererea.
  • de la serviciul public comunitar sau de la misiunea diplomatică/oficiul consular al României în străinătate pentru care a optat solicitantul.

  NOTĂ:
  La depunerea cererii, în țară, se poate solicita ridicarea paşaportului simplu electronic CRDS din străinătate de la orice misiune diplomatică sau oficiu consular al României.


  Pașaportul simplu electronic CRDS poate fi expediat, prin servicii de curierat la reședința la care este înregistrat în țară titularul ori la domiciliul/reședința persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de către aceștia a contravalorii serviciului prestat (cheltuieli de expediție: 15,00 lei, TVA inclus/pașaport).

  Opțiunea de primire a pașaportului, în țară, prin servicii de curierat se exprimă:

  • la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului sau,
  • ulterior, printr-o cerere distinctă, formulată în scris și transmisă pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar de pașapoarte unde a fost depusă cererea de pașaport.

  ATENȚIE!
  cererea de solicitare a pașaportului prin servicii de curierat va conține inclusiv datele pentru identificarea documentului sau a titularului, precum și datele de livrare (adresa de domiciliu/reședință din țară și numărul de telefon).


  ATENȚIE!

  Nu pot opta pentru primirea pașaportului prin servicii de curierat persoanele care au solicitat păstrarea în uz a pașaportului anterior până la ridicarea noului document de călătorie.


  În situația în care se dorește expedierea documentului de călătorie la o adresă din străinătate, persoana interesată poate solicita informații suplimentare Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe (la adresa de e-mail: drco@mae.ro).

  PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR CRDS se poate ridica NUMAI de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.

  RECOMANDARE
  Ce trebuie să fac dacă am domiciliul în străinătate, dar trebuie să stau o perioadă în România?
  Pe perioada șederii în țară, cetățenii români cu domiciliul în străinătate au posibilitatea de a solicita eliberarea unei cărţi de identitate provizorii şi a unei dovezi de reşedinţă.
  Cetăţenii români pot deţine în uz

  1. un pașaport simplu electronic valabil și un pașaport simplu temporar:

   • în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
   • când titularul deţine paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
   • când titularul a depus paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate.

  Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport simplu temporar şi ai unui paşaport simplu electronic valabil au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor menționate anterior sau la eliberarea unui paşaport simplu electronic, să predea autorităţilor competente paşaportul simplu temporar.


  1. concomitent, două pașapoarte simple electronice valabile:

   • în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
   • când titularul deţine paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

  Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai două paşapoarte simple electronice valabile au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor menționate anterior, să predea autorităţilor competente unul dintre cele două pașapoarte.
  Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România.


  Cetăţeanul român care şi-a restabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România, ocazie cu care va preda pașaportul CRDS, care va fi anulat.

  Persoanele care au deținut statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate pentru o perioadă mai mare de 1 an şi îşi restabilesc ulterior domiciliul în România beneficiază de facilităţi fiscale. Obținerea adeverinței pentru scutire de taxe vamale se face pe baza unei cereri depuse la Ghișeul de Relații cu Publicul al Direcției Generale de Pașapoarte sau al serviciilor publice comunitare de pașapoarte, însoțită de documentul de identitate al solicitantului.
  Pentru detalii vezi aici Adeverință pentru scutire de taxe vamale


  ATENȚIE!

  Pentru a beneficia de aceste facilități fiscale, ce îi revin conform legii, cetăţeanul român care și-a restabilit domiciliul în Romania, trebuie să dețină/să fi deținut un pașaport CRDS.  Pierderea documentului de călătorie se declară de îndată

  • în țară: la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar de paşapoarte ori la Direcţia Generală de Paşapoarte,
  • în străinătate: la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

  Dacă pierderea pașaportului a fost declarată la organele de poliţie din România, acestea au obligaţia de a elibera o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv.

  Furtul documentului de călătorie se declară de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

  Pașaportul CRDS declarat pierdut/furat, care a fost găsit

  înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, NUMAI după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia.

  după eliberarea unui nou document de călătorie, poate fi folosit în continuare, numai dacă sunt îndeplinite următoarele CONDIȚII:

  • a fost prezentat/depus la autorităţile competente/emitente
  • se află în termen de valabilitate și într-o stare fizică corespunzătoare
  • titularul solicită, în scris, anularea noului document de călătorie


  IMPORTANT!
  Pentru eliberarea unui nou pașaport, în cazul furtului pașaportului deținut anterior, pe lângă documentele necesare eliberării documentului de călătorie, se va prezenta și adeverința eliberată de organele de poliție din România sau dovada/ adeverința eliberată de autoritățile de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, însoțită şi de traducerea acesteia, efectuată de un traducător autorizat, care să ateste declararea evenimentului respectiv.


  ATENȚIE!

  ATENȚIE!
  Pașapoartele PIERDUTE / FURATE, fac obiectul unor semnalări în Sistemul Informatic Schengen (SIS). În situația în care autoritățile străine găsesc asupra titularului pașaportul ce face obiectul unor semnalări în SIS, acesta urmează să fie confiscat şi transmis autorităților emitente române.


  Distrugerea documentului de călătorie se declară la autoritățile competente, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pașaport.


  Actualitate

  22

  mai

  2024

  22 mai 2024

  Rezultatele activității sistemului de pașapoarte în perioada 13.05.2024 – 19.05.2024   În perioada 13.05.2024-19.05.2024, serviciile publice comunitare de pașapoarte din țară au preluat 30.727 cereri de pașaport, fiind eliberate 23.681 documente de călătorie. De asemenea, […citește în continuare]

  Sari la conținut