Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Date deschise
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

  

 Baza legală

 

Legislaţie privind regimul paşapoartelor în România


Constituţia României, revizuită

REGULAMENTUL (CE) NR. 2252/2004 AL CONSILIULUI din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre.

REGULAMENTUL (CE) NR. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 mai 2009, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre.

Legea nr. 248/2005 (*actualizată*) privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,  cu modificările și completările ulterioare
.

Hotărârea nr. 556 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 396 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 06.11.1997.

Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi a Serviciilor Publice Comunitare de Paşapoarte, judeţene şi al municipiului Bucureşti


Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu rectificarea ulterioară, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia Primului Ministru nr. 194 din 9 iulie 2007 pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea 1.319 din 14 octombrie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice.

Legislaţie incidentală în activitatea desfăşurată de Direcţia Generală de Paşapoarte şi de Serviciile Publice Comunitare de Paşapoarte, judeţene şi al municipiului Bucureşti

Codul Penal , cu modificările şi completările ulterioare.

Codul Civil , republicat cu modificările şi completările ulterioare.

Cod Procedură Civilă , republicat cu modificările şi completările ulterioare.

Cod Procedură Penală , cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotarârea Guvernului nr. 560/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează Sistemul National Informatic de Evidenţă a Populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotarârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 1883 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006.


HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizata*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoaşterea şi executarea hotarârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12.12.2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială.


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanța Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare.

   
   
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0