Ministerul Afacerilor Interne

Documente Necesare pentru Pașaport Simplu Electronic/Simplu Temporar cu Menționarea Statului de Domiciliu (C.R.D.S.)

 • Paşaportul anterior, dacă acesta există.

 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

 • Certificate de stare civilă, în original.

Documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

 • A dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv.

 • A dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat.

 • A dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv.

 • A dobândit şi cetăţenia statului respectiv.

 • A dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională.

 • A dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

Două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai în cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu ori care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă

NOTĂ

Certificatele de stare civila ale cetăţenilor români eliberate de autoritaţile straine pot fi acceptate numai dupa efectuarea înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civila române, potrivit legii. De asemenea, certificatele de stare civilă trebuie să aibă înscris codul numeric personal (CNP)

În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbarii numelui sau prenumelui intervenite în strainatate, cererea poate fi acceptata numai dupa înscrierea menţiunii privitoare la aceasta schimbare pe actul de stare civila, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:

 • Paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv.

 • Paşaportul parinţilor, al unuia dintre parinţi sau al reprezentantului legal, după cum urmează:

  • Paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat sau paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013

  • Paşaportul părintelui supravieţuitor

  • Paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013

  • Paşaportul reprezentantului legal

 • Orice document de identitate străin care face dovada domiciliului său în statul respectiv, în situația în care unul dintre părinți sau reprezentantul legal nu este cetăţean român.

 • În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la/cu unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.

 • Emiterea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013. Hotărârea se depune împreună cu cererea de eliberare a paşaportului.

 • În momentul preluării cererii, solicitantul trebuie să menţioneze serviciul public comunitar de paşapoarte ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul simplu electronic.


 • Ridicarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului, după caz:

  • Actul de identitate care atestă domiciliul în România, emis de autorităţile române competente, care se retrage şi se transmite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor competent

  • Paşaportul anterior, dacă este cazul (se anulează şi se restituie titularului)

 • Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România. Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România

Condiții

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu.

Sari la conținut