Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.

Conform cadrului legal în vigoare în materie de cetatenie, una dintre atributiile Directiei Generale de Pasapoarte este reprezentata de furnizarea, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice îndreptatite, a datelor privind cetatenia româna cuprinse în Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple.
În Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple se tine doar evidenta cetatenilor români si/sau fosti cetateni români care s-au aflat în situatii ce au avut legatura cu activitatea de pasapoarte desfasurata la nivelul Directiei Generale de Pasapoarte, astfel încât aceasta institutie poate sa comunice, conform prevederilor legale incidente, doar datele detinute în evidentele proprii, numai în masura în care acestea exista.
Orice persoana interesata se poate adresa, în conditiile prezentei sectiuni, Directiei Generale de Pasapoarte cu o cerere în vederea obtinerii datelor despre cetatenia româna cu care aceasta sau ascendentii/descendentii sai sunt identificati în Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple.
Cererea de furnizare de date din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti poate fi transmisa prin posta sau poate fi depusa atât personal, cât si prin reprezentant legal sau conventional, la ghiseul de Relatii cu publicul din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte sau al serviciilor publice comunitare de pasapoarte.
În vederea facilitarii verificarilor ce se impun în scopul identificarii în Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple, este necesar ca cererea de furnizare de date sa fie însotita de urmatoarele documente:
– documentul doveditor al calitatii de reprezentant legal sau conventional, in original;
– documente de identificare pentru solicitant/ascendenţi/descendenţi/reprezentant legal sau convenţional.
.

Documentele de identificare cuprind:

-fotocopia documentului de identitate al solicitantului/reprezentantului legal sau convenţional. Dacă cererea se depune personal la ghişeul de relaţii cu publicul, nu este necesară copia documentului de identitate, întrucât identificarea se va face de către funcţionarul care primeşte cererea.

     În cazurile în care se solicita copia în format fizic pe hârtie dupa cartea de identitate, drept conditie pentru furnizarea unui serviciu public, aceasta poate fi transmisa în format electronic, ulterior depunerii cererii la ghiseul de relatii cu publicul, la adresa de e-mail dgp.relatiipublice@mai.gov.ro cu precizarea numarului de înregistrare obtinut la momentul depunerii. ATENTIE! În lipsa acestui numar de înregistrare copia CI transmisa electronic nu poate fi alocata cererii si va fi distrusa, iar cererea se anuleaza.

– fotocopia legalizata a certificatelor de stare civila (certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de divort, certificate de deces), precum si a documentelor din care sa rezulte eventualele modificari intervenite cu privire la numele si/sau prenumele solicitantului si/sau al reprezentantului legal sau conventional, dupa caz;

Actele de stare civila, precum si cele din care rezulta schimbari de nume/prenume pot fi depuse in copie simpla doar daca functionarul care primeste cererea le certifica pentru conformitate cu originalul.

– daca cererea nu se depune personal, ci prin mandatar/reprezentant legal, aceasta trebuie sa fie însotita, pe lânga documentele prevazute mai sus, de fotocopia documentului de identitate al mandatarului/reprezentantului legal, precum si de originalul procurii speciale autentificate, care sa îndeplineasca conditiile legale precizate mai jos sau al unei împuterniciri avocatiale ori al unui document care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei în numele careia sunt solicitate datele.
În situatia în care persoana interesata solicita si date cu privire la cetatenia româna a ascendentilor/descendentilor sai, este necesar sa prezinte, în afara documentelor precizate mai sus, si anumite documente suplimentare referitoare la actele de stare civila ale ascendentilor/descendentilor, precum si la legatura de rudenie existenta între solicitant si ascendenti/descendenti, dupa cum urmeaza:
-fotocopiile documentelor de identitate ale ascendentilor/descendentilor;
-fotocopii legalizate ale certificatelor de stare civila ale ascendentilor/ descendentilor (certificate de nastere, certificate de casatorie etc.), precum si ale documentelor din care sa rezulte eventualele modificari intervenite cu privire la numele si/sau prenumele ascendentilor/descendentilor

Actele de stare civila, precum si cele din care rezulta schimbari de nume/prenume pot fi depuse in copie simpla doar daca functionarul care primeste cererea le certifica pentru conformitate cu originalul.

– declaratia autentificata a ascendentilor/ descendentilor din care sa rezulte acordul lor privind furnizarea catre persoana solicitanta a datelor acestora despre cetatenia româna din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple. Daca, însa, ascendentii/descendentii sunt decedati, cererea trebuie sa fie însotita de certificatul de deces al acestora, în fotocopie legalizata.
Termenul de solutionare a cererii de furnizare de date din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti este de 30 de zile de la data înregistrarii solicitarii.
Raspunsul poate fi ridicat de la sediul institutiei unde a fost depusa cererea sau poate fi comunicat, prin posta, la adresa de domiciliu sau la o alta adresa precizata de catre solicitant în cuprinsul formularului.
Pentru o identificare corecta în evidenta de pasapoarte, pot fi utile si alte informatii referitoare la plecarea din România, sens în care cererea poate fi însotita si de documente din care sa reiasa, de exemplu, data parasirii tarii si de documentul de calatorie folosit în acest sens, etc. În cazul în care solicitantul nu detine asemenea documente, aceste informatii pot fi precizate în cuprinsul cererii.

FORMULAR CERERE (Word)

Plată taxă – Taxă eliminată cf. Legii 1/2017

Notă:
Actele notariale prezentate în conditiile de mai-sus (procuri, declaratii, etc.), trebuie sa fie autentificate potrivit legii.
Actele de stare civila ale persoanei vizate, documentele din care rezulta modificari intervenite cu privire la numele si/sau prenumele solicitantului/ascendentilor/descendentilor/reprezentantului legal sau conventional, actul prin care este desemnat reprezentantul legal si actele notariale (procuri, declaratii, etc.), atunci când sunt emise de autoritatile straine, trebuie sa fie însotite de o traducere în limba româna legalizata sau efectuata de un traducator autorizat în conditiile legii (a carui semnatura trebuie legalizata) si sa îndeplineasca conditiile de supralegalizare sau apostilare, dupa caz. În situatia în care traducerile în limba româna se efectueaza în strainatate, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate conform legii.
Documentele eliberate de autoritatile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate, în conditiile stabilite în tratatele respective.
De asemenea, în cazul extraselor din actele de stare civila eliberate în conformitate cu prevederile Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 08.09.1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, intrata în vigoare de la data de 05.06.2013, nu este necesara parcurgerea procedurii apostilarii/supralegalizarii sau îndeplinirea oricarei alte formalitati.
Hotarârile judecatoresti pronuntate în strainatate trebuie sa fie însotite de o traducere efectuata în conditiile mentionate mai sus si sa îndeplineasca cerintele prevazute de lege pentru recunoastere si punere în executare.


Direcţia Generală de Paşapoarte depune toate diligenţele să asigure un nivel ridicat de securitate pentru informaţiile trasmise de dumneavoastră prin formularele existente online(petiţii, adeverinţe, furnizări) şi utilizează protocolul securizat de comunicaţie (HTTPS). Cu toate acestea, comunicarea prin internet, inclusiv prin e-mail, nu este pe deplin sigură şi poate fi interceptată de persoane din afara Direcţiei Generale de Paşapoarte. Pentru a asigura menţinerea securităţii şi performanţei paginii de internet a instituţiei, Direcţia Generală de Paşapoarte se bazează şi pe serviciile structurilor de specialitate din M.A.I.

Sari la conținut