Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.

Conform cadrului legal în vigoare în materie de cetățenie, una dintre atribuțiile Direcției Generale de Pașapoarte este reprezentată de furnizarea, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice îndreptățite, a datelor privind cetățenia română cuprinse în Registrul Național de Evidența a Pașapoartelor Simple.

În R.N.E.P.S. se ține doar evidența cetățenilor români și/sau foști cetățeni români care s-au aflat în situații ce au avut legătură cu activitatea de pașapoarte desfășurată la nivelul Direcției Generale de Pașapoarte, astfel încât această instituție poate să comunice, conform prevederilor legale incidente, doar datele deținute în evidențele proprii, numai în măsura în care acestea există.

Orice persoană interesată se poate adresa, în condițiile prezentei secțiuni, DirecțieiGenerale de Pașapoarte cu o cerere în vederea obținerii datelor despre cetățenia română cu care aceasta sau ascendenții/descendenții săi sunt identificați în R.N.E.P.S..

Cererea de furnizare de date din R.N.E.P.S. și din registrele județene și al municipiului București poate fi transmisă prin poștă electronică (dgp.relatiipublice@mai.gov.ro) sau poate fi depusă atât personal, cât și prin reprezentant legal sau convențional, la ghișeul de Relații cu publicul din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte sau al serviciilor publice comunitare de pașapoarte.

În vederea facilitării verificărilor ce se impun în scopul identificării în R.N.E.P.S., este necesar ca cererea de furnizare de date să fie însoțită de următoarele documente:
– documentul doveditor al calității de reprezentant legal sau convențional, în original;
– documente de identificare pentru solicitant/ascendenţi/descendenţi/reprezentant legal sau convenţional, în original;

Notă: Prin raportare la prevederile art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 41/2016, pentru furnizarea unui serviciu public, instituțiile publice sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail.

 – dacă cererea nu se depune personal, ci prin mandatar/reprezentant legal, aceasta trebuie să fie însoțită, pe lângă documentele prevăzute mai sus, de originalul procurii speciale autentificate, care să îndeplinească condițiile legale precizate mai jos sau al unei împuterniciri avocațiale ori al unui document care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei în numele căreia sunt solicitate datele.

În situația în care persoana interesată solicită și date cu privire la cetățenia română a ascendenților/descendenților săi, este necesar să prezinte, în afara documentelor precizate mai sus, și anumite documente suplimentare referitoare la actele de stare civilă ale ascendenților/descendenților, precum și la legătura de rudenie existentă între solicitant și ascendenți/descendenți, respectiv documente din care să rezulte eventualele modificări intervenite cu privire la numele și/sau prenumele ascendenților/descendenților;

–     declarația autentificată a ascendenților/ descendenților din care să rezulte acordul lor privind furnizarea către persoana solicitantă a datelor acestora despre cetațenia română din R.N.E.P.S.. Dacă, însă, ascendenții/descendenții sunt decedați, cererea trebuie să fie însoțită de certificatul de deces al acestora.

Răspunsul poate fi ridicat de la sediul instituției unde a fost depusă cererea sau poate fi comunicat, prin poștă, la adresa de domiciliu sau la o altă adresă precizată de către solicitant în cuprinsul formularului.

Pentru o identificare corectă în evidența de pașapoarte, pot fi utile și alte informații referitoare la plecarea din România, sens în care cererea poate fi însoțită și de documente din care să reiasă, de exemplu, data părăsirii țării și de documentul de călătorie folosit în acest sens, etc. În cazul în care solicitantul nu deține asemenea documente, aceste informații pot fi precizate în cuprinsul cererii.

FORMULAR CERERE (Word)

Plată taxă – Taxă eliminată cf. Legii 1/2017

Notă:

Actele notariale prezentate în condițiile de mai sus (procuri, declarații, etc.), trebuie să fie autentificate potrivit legii.
Actele de stare civilă ale persoanei vizate, documentele din care rezultă modificări intervenite cu privire la numele și/sau prenumele solicitantului/ascendenților/descendenților/reprezentantului legal sau convențional, actul prin care este desemnat reprezentantul legal și actele notariale (procuri, declarații, etc.), atunci când sunt emise de autoritățile străine, trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română legalizată sau efectuată de un traducător autorizat în condițiile legii (a cărui semnătură trebuie legalizată) și să îndeplinească condițiile de supralegalizare sau apostilare, după caz. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/1191 din 06.07.2016 (privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012), actele de stare civilă și documentele oficiale din care rezultă modificări cu privire la numele și/sau prenumele solicitantului/ascendenților/descendenților/reprezentantului legal sau convențional, emise/eliberate de autoritățile unui stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu dreptul său intern, sunt scutite de apostilare.

În situația în care traducerile în limba română se efectuează în străinătate, acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate conform legii.

Documentele eliberate de autoritățile statelor cu care România a încheiat tratate de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, în condițiile stabilite în tratatele respective.

De asemenea, în cazul extraselor din actele de stare civila eliberate în conformitate cu prevederile Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 08.09.1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, intrată în vigoare de la data de 05.06.2013, nu este necesară parcurgerea procedurii apostilării/supralegalizării sau îndeplinirea oricărei alte formalității.

Hotarârile judecătorești pronunțate în străinătate trebuie să fie însoțite de o traducere efectuată în condițiile menționate mai sus și să îndeplinească cerințele prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.


Direcţia Generală de Paşapoarte depune toate diligenţele să asigure un nivel ridicat de securitate pentru informaţiile trasmise de dumneavoastră prin formularele existente online(petiţii, adeverinţe, furnizări) şi utilizează protocolul securizat de comunicaţie (HTTPS). Cu toate acestea, comunicarea prin internet, inclusiv prin e-mail, nu este pe deplin sigură şi poate fi interceptată de persoane din afara Direcţiei Generale de Paşapoarte. Pentru a asigura menţinerea securităţii şi performanţei paginii de internet a instituţiei, Direcţia Generală de Paşapoarte se bazează şi pe serviciile structurilor de specialitate din M.A.I.

Sari la conținut